<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sparteine  
['spɑ:tiin]
danh từ
  • (hoá học) xpác-tê-in
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt