<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
spartakisme  
danh từ giống đực
  • (sử học) phong trào Xpác-ta-cút (ở Đức trong Đại chiến I)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt