<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
spartacan  
['spa:təkən]
tính từ
  • thuộc Xpactacút (người cầm đầu cuộc khởi nghĩa nô lệ ở cổ La-Mã)
danh từ
  • người thuộc đảng Xpactacút
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt