<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soutien  
danh từ giống đực
  • sự ủng hộ
ủng hộ chính phủ
  • cột trụ, người ủng hộ
cột trụ của gia đình
một trong những người ủng hộ chính phủ
  • sự giữ vững
sự giữ vững giá cao su
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự đỡ, sự chống; vật đỡ, vật chống
      • (thực vật học) mô đỡ
      • (quân sự) đơn vị hỗ trợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt