<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sou  
[su:]
danh từ, số nhiều sous
  • (sử học) đồng xu (tiền đúc có giá trị thấp của Pháp trước đây)
  • (thông tục) số tiền rất nhỏ
nó không có một xu dính túi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt