<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
souple  
tính từ
 • mềm
cổ mềm
 • mềm dẻo
thể dục làm ta mềm dẻo ra
 • mềm mỏng
tính mềm mỏng
 • mềm mại
thân mềm mại
 • uyển chuyển
lời văn uyển chuyển
   • (nghĩa bóng) mềm lưng, quỵ luỵ
   • mềm mỏng, dễ tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt