<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
souligner  
ngoại động từ
  • gạch dưới
gạch dưới một câu
  • (nghĩa bóng) nhấn mạnh
nhấn mạnh tầm quan trọng một sự kiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt