<
Trang chủ » Tra từ
sooner  
['su:nə]
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người được thế trước (được lợi thế vì tranh thủ làm trước)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt