<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sommet  
danh từ giống đực
  • đỉnh, chỏm, ngọn
đỉnh núi
leo lên đỉnh tháp
(toán học) đỉnh của một góc
ngọn cây
  • (nghĩa bóng) tột đỉnh
đến tột đỉnh của vinh quang
  • (chính trị) thượng đỉnh
cuộc hội nghị thượng đỉnh
phản nghĩa Bas , base , pied .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt