<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sommeil  
danh từ giống đực
 • sự ngủ; giấc ngủ
giấc ngủ say
giấc ngủ ban đêm
đánh thức ai dậy
 • sự buồn ngủ
buồn ngủ
 • (nghĩa bóng) sự ngưng trệ, sự tê liệt
để một việc ngưng trệ lại
 • sự im lặng, sự tĩnh lặng
sự tĩnh lặng của thiên nhiên
 • sự ngủ đông (của thú vật)
   • bệnh ngủ
   • chủ trọ lấy giá đắt
   • giấc ngủ say như chết
   • giấc ngủ ngon
ngủ ngon, ngủ say
   • giấc ngủ nghìn thu
   • buồn ngủ rũ ra
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt