<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
somme  
danh từ giống cái
  • (toán học) tổng
tổng của hai số
  • tổng cộng, toàn bộ, toàn thể
toàn bộ nhu cầu của ta
  • số tiền
một số tiền lớn
làm tròn một số tiền
  • ( Somme ) sách tóm tắt
sách tóm tắt thần học
      • tóm lại
danh từ giống cái
  • ( Bête de somme ) súc vật thồ; (nghĩa bóng) thân trâu ngựa
làm việc như thân trâu ngựa
danh từ giống đực
  • giấc ngủ
ngủ một giấc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt