<
Trang chủ » Tra từ
somewhere  
['sʌmweə]
phó từ bất định
  • trong một nơi nào đó, ở một nơi nào đó, đến một nơi nào đó; đâu đó (như) someplace
anh ta sống ở một nơi nào đó gần chúng ta
chúng ta phải gửi hắn đến một chỗ nào đó
nó đánh mất cái ấy đâu đó từ đây đến nhà ga
tối nay tôi sẽ đến một nơi khác
đại từ bất định
  • nơi nào đó, đâu đó
tôi sẽ nghĩ đến một nơi nào đó để nghỉ lại
tôi biết có chỗ anh có thể ăn món ăn Nhật Bản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt