<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
somersault  
['sʌməsɔ:lt]
Cách viết khác : summersault ['sʌməsɔ:lt] summerset ['sʌməset] somerset ['sʌməset]
danh từ
  • động tác cuộn mình nhào lộn, chân tung vòng qua đầu khi đầu đặt dưới đất hoặc ở trên không; cú nhảy lộn nhào
cú lộn nhào hai vòng
vận động viên thể dục đang biểu diễn nhào lộn trên khung vải căng
nội động từ
  • biểu diễn nhào lộn
em bé biểu diễn nhào lộn ngang qua phòng tập thể dục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt