<
Trang chủ » Tra từ
someone  
['sʌmwʌn]
Cách viết khác : somebody ['sʌmbədi]
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt