<
Trang chủ » Tra từ
someday  
['sʌmdei]
phó từ bất định
  • một ngày nào đó; rồi đây
rồi đây chúng ta sẽ cùng ở với nhau
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt