<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
somebody  
['sʌmbədi]
Cách viết khác : someone ['sʌmwʌn]
đại từ bất định
  • người nào đó
có ai đó ở cửa ra vào
có người ở văn phòng của anh gọi điện thoại đến
gặp người đang chết đuối thì anh sẽ làm gì?
có người nào đó đã đánh mất chùm chìa khoá xe hơi
có người nói với tôi như vậy
danh từ, số nhiều là somebodies
  • một người quan trọng
nó tưởng nó thực sự là ông này ông nọ (là một người quan trọng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt