<
Trang chủ » Tra từ
solitaire  
[,sɔli'teə]
danh từ
  • đồ nữ trang nạm một hạt duy nhất (ngọc, kim loại)
  • trò chơi một người (bi, (đánh bài))
  • lối đánh bài paxiên (một người) (như) patience
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) người ở ẩn, người ẩn dật
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt