<
Trang chủ » Tra từ
solar  
['soulə]
tính từ
  • (thuộc) mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch, thời gian)
nhật thực
hệ mặt trời
thời gian tính theo hệ mặt trời
  • sử dụng năng lượng mặt trời
chạy bằng năng lượng mặt trời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt