<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soit  
danh từ
  • ( Soit ... soit ...) hoặc là... hoặc là...
hoặc người (cái) này hoặc người (cái) kia
  • (toán học) cho; thí dụ
cho một tam giác ABC
ví dụ 4 nhân với 3
  • nghĩa là, tức là
ba tá trứng tức là ba mươi sáu trứng
      • hoặc là... hoặc là
hoặc là anh ở hoặc là anh đi
phó từ
  • được
được, để anh được vui lòng
đồng âm Soi , soie .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt