<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soir  
danh từ giống đực
 • chiều
bốn giờ chiều
chiều xuống
 • tối
lớp học tối
bữa tối
mỗi tối
tối qua
   • đến tối nhé (sẽ gặp nhau)
   • từ sáng đến tối, cả ngày
   • liên tục, không ngừng
   • cả đêm
   • cuộc đời lúc xế chiều tuổi già
phản nghĩa matin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt