<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
soif  
danh từ giống cái
 • sự khát
uống cho khỏi khát
khát
chịu khát
chết khát
 • (nghĩa bóng) sự khát khao
sự khát khao hiểu biết
khát khao báo thù
   • uống đã khát
   • uống mãi không thôi
   • hai người cùng nghèo khổ lấy nhau
   • để dành phòng lúc cần đến
   • (thông tục) tha hồ
   • hai bên ý hợp tâm đầu
   • không được thỏa mãn
   • sự khát máu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt