<
Trang chủ » Tra từ
socialism  
['sou∫əlizəm]
danh từ
  • chủ nghĩa xã hội
chủ nghĩa xã hội khoa học
  • chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội; thực hành theo chủ nghĩa xã hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt