<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
société  
danh từ giống cái
 • xã hội
xã hội loài người
trong xã hội chúng ta
cuộc cách mạng xã hội
có nợ với xã hội
xã hội không giai cấp
xã hội tư bản
 • (sinh vật học) quần xã
 • hội
hội văn học
hội kín
các thành viên của hội
giải tán một hội
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự giao du, sự giao thiệp
thích giao du với phụ nữ
 • hãng; công ty
công ty cổ phần
hãng bảo hiểm; công ty bảo hiểm
công ty tư nhân; công ty tư doanh
công ty trách nhiệm hữu hạn
công ty quốc doanh
công ty liên doanh
công ty đa quốc gia
công ty mẹ
   • xã hội thượng lưu
   • trò chơi đông người
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt