<
Trang chủ » Tra từ
snow  
[snou]
danh từ
 • (hàng hải), (sử học) thuyền xnau (thuyền buồm nhỏ)
 • tuyết; đống tuyết
 • sự rơi của tuyết; lớp tuyết trên mặt đất
 • vật giống tuyết, vật trắng như tuyết; (thơ) tóc bạc
 • (từ lóng) côcain bột
nội động từ
 • tuyết rơi
tuyết rơi xuống cả ngày
 • rơi như tuyết
 • ào đến, đổ đến
ngoại động từ
 • làm cho bạc như tuyết, làm cho rơi như tuyết
năm tháng đã làm cho tóc ông ta bạc trắng như tuyết
 • làm nghẽn lại vì tuyết
nghẽn lại vì tuyết (đường sá...)
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) phỉnh phờ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phủ tuyết kín (đen & bóng)
   • bị thua phiếu rất xa (người ứng cử)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt