<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
snake  
[sneik]
danh từ
 • con rắn
 • người nham hiểm; người xảo trá
   • mê sảng rượu
   • ức quá!, cáu quá!
   • sự nguy hiểm ngầm; kẻ thù giấu mặt
   • làm náo động; gây chuyện đánh nhau
   • nuôi ong tay áo
nội động từ
 • trường như rắn, bò như rắn, uốn khúc
   • ngoằn ngoèo, quanh co, uốn khúc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt