<
Trang chủ » Tra từ
slowly  
['slouli]
phó từ
  • dần dần, chậm, chậm chạp
      • chậm mà chắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt