<
Trang chủ » Tra từ
site  
[sait]
danh từ
  • nơi, chỗ, vị trí
một nơi đi chơi cắm trại tốt
  • chỗ xây dựng, địa điểm
công trường
đất để cất nhà
ngoại động từ
  • định chỗ; xác định địa điểm; định vị, đặt, để
trường xây ở chỗ tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt