<
Trang chủ » Tra từ
sincerity  
[sin'serəti]
danh từ
  • sự thật thà, sự ngay thật; tính chân thật, tính thành thật, tính ngay thật
với tất cả sự thành thật, rất thật tình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt