<
Trang chủ » Tra từ
simplistic  
[sim'plistik]
tính từ
  • giản dị thái quá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt