<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
simpliste  
tính từ
  • đơn giản hoá quá mức
đầu óc đơn giản hoá quá mức
danh từ
  • người đơn giản hoá quá mức
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt