<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
simplicité  
danh từ giống cái
  • sự đơn giản
cơ chế hết sức đơn giản
  • sự giản dị, sự mộc mạc
ăn mặc giản dị
  • tính thuần phát, tính chất phác, tính ngây thơ
phong tục thuần phát
nói như thế là ngây thơ
      • không câu nệ, rất tự nhiên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt