<
Trang chủ » Tra từ
significance  
[sig'nifikəns]
danh từ
  • ý nghĩa
cái nhìn đầy ý nghĩa
  • sự quan trọng, sự đáng kể
một sự kiện có tầm quan trọng lớn
coi trọng cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt