<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
signet ring  
['signit'riη]
danh từ
  • nhẫn có khắc hình trên đó, xưa kia dùng làm ấn, dấu riêng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt