<
Trang chủ » Tra từ
signet  
['signit]
danh từ
  • ấn, dấu riêng của một người dùng cùng với chữ ký hoặc để thay chữ ký
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt