<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sided  
['saidid]
tính từ
  • (trong tính từ ghép) có một số hoặc loại cạnh được nói rõ
một vật có sáu cạnh
một bình đựng có cạnh bằng thủy tinh
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt