<
Trang chủ » Tra từ
shut  
[∫ʌt]
ngoại động từ
 • đóng, khép, đậy, nút
đóng cửa
 • nhắm lại, ngậm lại (nhất là mắt, miệng)
ngậm miệng lại, câm miệng
nhắm mắt
 • gập, gấp lại (cái gì đang mở)
gập sách
 • kẹp, chẹt
 • đóng cửa, ngừng hoạt động kinh doanh (một công ty.., nhất là tạm thời)
   • kéo (cửa) xuống; đóng cửa (nhà máy)
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chấm dứt, hết sức hạn chế
   • giam, nhốt
   • bao, bao bọc, che
   • khoá (máy nước); tắt, ngắt, cắt (điện)
   • ngăn cách ra; tách ra khỏi
   • không cho vào
không cho ai vào
   • loại trừ (khả năng)
   • đóng chặt
   • đóng chặt, khoá chặt
   • giam, nhốt
   • cất, giấu (của)
   • không xét đến việc gì; làm cho không thực hiện được việc gì
   • bịt tai (nhắm mắt) làm ngơ cái gì
   • câm mồm!
   • (thông tục) bịt miệng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt