<
Trang chủ » Tra từ
shilling  
['∫iliη]
danh từ
  • (đồng) si-linh (đồng tiền Anh có giá trị 12 penni cổ cho đến 1971); một phần hai mươi của đồng pao
  • đơn vị tiền tệ cơ bản ở Kenya, Uganda và Tanzania; 100 xu
      • bỏ lại của cải cho người khác
      • tòng quân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt