<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sexe  
danh từ giống đực
 • giới, giới tính
nam giới
sự thay đổi giới tính
lưỡng tính
 • phụ nữ, nữ giới
một người phụ nữ
 • bộ phận sinh dục
bộ phân sinh dục của đàn ông
bộ phận sinh dục nữ
   • nói những chuyện đâu đâu
   • (thân mật) nữ giới
   • (thân mật) nam giới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt