<
Trang chủ » Tra từ
seven  
['sevn]
tính từ
  • bảy
lên bảy (tuổi)
danh từ
  • số bảy ( 7)
bảy kỳ quan trên thế giới
  • (trong từ ghép) có bảy đơn vị trong vật được mô tả
bài thơ bảy dòng
  • nhóm bảy người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt