<
Trang chủ » Tra từ
servitude  
['sə:vitjud]
danh từ
  • sự nô lệ; tình trạng nô lệ; sự quy phục
Hình phạt khổ sai chung thân
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt