<
Trang chủ » Tra từ
serious  
['siəriəs]
tính từ
  • đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
một thanh niên đứng đắn
có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
  • hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
đây là một vấn đề quan trọng
bệnh nặng, bệnh trầm trọng
sự thất bại nặng
tổn thương nặng
  • đáng sợ, đáng gờm
một đối thủ đáng gờm
  • thành thật, thật sự, không đùa
anh có nói thật không?
một cố gắng thật sự
  • (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt