<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
sensé  
tính từ
  • biết lẽ phải, biết phải trái, biết điều
người biết phải trái
  • hợp lẽ, đúng lẽ
hành động đúng lẽ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt