<
Trang chủ » Tra từ
send  
[send]
[sent]
ngoại động từ sent
 • gửi, đưa, cử, phái (như) scend
gửi vài chữ cho ai
cho một em nhỏ đi học
 • cho, ban cho, phù hộ cho, giáng (trời, Thượng đế...)
trời phụ hộ cho nó thắng trận!
giáng xuống nạn hạn hán
 • bắn ra, làm bốc lên, làm nẩy ra, toả ra
đá tung quả bóng qua rặng cây
làm bốc khói lên cao trong không trung
 • đuổi đi, tống đi
tống cổ ai đi
 • làm cho (mê mẩn)
làm ai say mê; (nhạc ja, lóng) làm cho mê li
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hướng tới, đẩy tới
câu hỏi của anh đã khiến tôi đi tìm từ điển
nội động từ
 • gửi thư, nhắn
gửi thư báo cho ai; gửi thư cảnh cáo ai
nhắn ai phải cẩn thận
   • gửi đi
   • đuổi di
   • cho đi tìm, cho đuổi theo
   • cho xuống
   • tạm đuổi, đuổi (khỏi trường)
   • gửi đặt mua
gửi đặt mua cái gì
   • nhắn đến, cho đi tìm đến, cho mời đến
nhắn ai tìm đến, cho người mời đến
nhắn ai đến, cho người mời ai
   • toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
   • nảy ra (lộc non, lá...)
   • nộp, giao (đơn từ...)
   • ghi, đăng (tên...)
đăng tên (ở kỳ thi)
   • gửi đi (thư, quà) phái (ai) đi (công tác)
   • đuổi đi, tống khứ
   • tiễn đưa, hoan tống
   • gửi đi, phân phát
   • toả ra, bốc ra (hương thơm, mùi, khói...)
   • nảy ra
cây ra lá non
   • chuyền tay, chuyền vòng (vật gì)
   • làm đứng dậy, làm trèo lên
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kết án tù
   • đuổi đi, bắt hối hả ra đi
   • làm cho lảo đảo, đánh bật ra (bằng một cái đòn)
   • làm cho chạy tan tác, làm cho tan tác
   • đuổi đi, tống cổ đi
   • đuổi ai đi, tống cổ ai đi
   • phớt lờ, không hợp tác với (ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt