<
Trang chủ » Tra từ
self-determination  
[,self ditə:mi'nei∫n]
danh từ
  • sự tự quyết; quyền tự quyết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt