<
Trang chủ » Tra từ
section  
['sek∫n]
danh từ
 • sự cắt; chỗ cắt
 • (viết tắt) sect phần cắt ra; đoạn, khúc, phần
 • bộ phận; nhóm tách biệt nằm trong khối lớn dân chúng
một bộ phận bất mãn trong quân đội
 • khu, khu vực (của một tổ chức..)
 • tiết đoạn (một quyển sách)
 • mục (của tài liệu..)
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mảnh đất rộng một dặm vuông (bằng 640 mẫu Anh khoảng 260 hécta); khu vực của thành phố
khu vực kinh doanh
 • mặt cắt, tiết diện
mặt cắt đứng
mặt cắt ngang
 • phân chi (đơn vị phân loại dưới giống, trên loài)
 • (quân sự) tiểu đội
 • (sinh vật học) lát cắt
lát cắt để nhìn qua kính hiển vi
 • tầng lớp nhân dân
ông ấy được mọi tầng lớp, mọi giai cấp yêu mến
 • (y học) quá trình cắt, quá trình tách (cái gì) bằng phẫu thuật; mẩu cắt
ngoại động từ
 • sắp thành chương, chia thành phần; chia thành khu
 • (y học) cắt, tách (mô..)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt