<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secourir  
ngoại động từ
  • cứu, cứu giúp; cứu tế
cứu một người bị thương
cứu giúp người nghèo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt