<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secoureur  
danh từ giống đực
  • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người cứu giúp, người tế độ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt