<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secouer  
ngoại động từ
 • (văn học) rung, lắc, lay
rung cây
lắc đầu
lay ai dậy
 • giũ, trút bỏ
giũ bụi
trút bỏ sự áp bức
 • (thân mật) làm xúc động; giày vò
tin làm nó xúc động
cái bệnh ấy đã giày vò anh ta nhiều
 • (thân mật) mắng, quở trách
quở trách một học sinh lười
   • tôi không cần quan tâm, tôi mặc kệ
   • mắng ai
   • thúc đẩy ai
   • lay mạnh ai
   • (thân mật) xài cho ai một trận
   • quyết định hành động
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt