<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secouement  
danh từ giống đực
  • (văn học) sự rung, sự lắc, sự lay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt