<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
secondary storage medium  
Tin học
  • phương tiện lưu trữ thứ cấp. Kỹ thuật lưu trữ dữ liệu đặc biệt, được sử dụng để lưu trữ và phục hồi lại dữ liệu, như đĩa từ, băng từ hoặc đĩa quang.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt